logotyp

Vnitřní řád družiny

Vnitřní řád školní družiny
                            Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Vypracovala: Mgr. Alena Bernardová
Projednáno na pedagogické radě: 13. dubna 2016
Projednán na školské radě 25.4. 2016, školská rada se k řádu vyjádřila dne 25.4. 2016
Účinnost ode dne: 1.5. 2016

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je vydána ředitelkou školy tato směrnice- vnitřní řád školní družiny)
     Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků.
Činnost družiny je určena pro žáky 1. stupně základní školy.
Řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny,
Je závazný pro pedagogické pracovníky, má informativní funkci pro rodiče.

Žáci jsou povinni 

Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy.
Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní družiny.
Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků,
zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
Chodit do školní družiny dle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou.
Docházka do ŠD je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se může vždy na základě písemné žádosti rodičů.
Přezouvat se, přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované
činnosti.
Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.
Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
Žáci nesmějí nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách.
Žáci nesmějí nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
Žáci nesmějí pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení
nahrávané osoby.
Žáci nesmějí před ukončením pobytu ve ŠD z bezpečnostních důvodů
opouštět budovu, kde jsou umístěny učebny ŠD.
Během vycházky a pobytu venku mají žáci aktovky uložené ve ŠD. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.


Práva žáků:
 
Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně
 patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a
 zneužíváním.

Být seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
Na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných  školní družinou.
Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku. Požádat vychovatelky ŠD o pomoc při řešení problému.

Práva a povinnosti zákonných zástupců:
Přihlásit své dítě do školní družiny předáním vyplněného a podepsaného  zápisního lístku vychovatelce nebo třídní učitelce.
Rodič má právo své dítě ze školní družiny odhlásit i v průběhu školního
 roku.

Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině.
Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací o tom, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.
Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné vždy písemně oznámit.
Zákonný zástupce má právo být informován o činnosti žáka ve ŠD, jeho  chování v době pobytu ve ŠD.
V případě nespokojenosti se může rodič obrátit na ředitelku školy. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do ŠD, včas písemně omlouvat absenci žáka ve ŠD (tzn. předem nebo nejpozději v den, kdy do ŠD žák nepůjde.
Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na zápisním lístku upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelek. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní práci.
Děti jsou vedeny k tomu, aby samy upozorňovaly na nevhodné chování svých spolužáků. Je-li dítě svědkem úrazu jiného dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné dospělé osobě, která je nejblíže.

 

 

Provozní řád ŠD

Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina.
Ranní družina trvá od 6.30 hodin do 8.30 hodin a její provoz zajišťují vychovatelky.
Odpolední družina začíná v 11.00 hodin a končí V 16.30 hodin, v pátek V 15.30 hodin.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na zápisním lístku dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka vedení školy, ten poté kontaktuje sociální odbor městského úřadu nebo Policii ČR.

Činnost školní družiny probíhá ve dvou učebnách umístěných v budově mateřské školy.

Způsob přihlašování, odhlašování, vyloučení žáka ze školní družiny

Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky školní družiny.
Rodiče při přihlašování do školní družiny musí vyplnit zápisový lístek, který obdrží u vychovatelek nebo třídní učitelky.
Rodič je seznámen prokazatelným způsobem s vnitřním řádem školní družiny, s právy a povinnostmi žáků.
Ranní družina začíná v 6.30 hodin a končí nejpozději v 8.30, kdy se žáci rozcházejí do svých tříd. Družinu opouštějí děti samy a jsou důkladně poučeny o bezpečnosti při odchodu z družiny.
Odpolední družina zahajuje provoz v 11.00 hodin. Učitel přivede žáky 1. a 2. ročníků  na oběd, žáci odloží si aktovky v šatně, dozor na obědě zajišťují vychovatelky. Po obědě odchází společně do budovy mateřské školy, kde jsou učebny ŠD.
Ve školní jídelně se žáci řídí Vnitřním řádem jídelny, pokyny vychovatelek školní družiny, pokyny vyučujících, kteří vykonávají v jídelně dozor, popř. pokyny dalších dospělých osob, např. personálu školní kuchyně.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy