Jméno:
Heslo:

Školní parlament

Školní rok 2018/19

   Dne 5. 9. 2018 se náš školní parlament sešel poprvé v letošním školním roce. Dostavili se všichni zvolení zástupci tříd. Naše první zasedání jsme zahájili volbou nového předsedy. Předsedkyní školního parlamentu byla zvolena Anežka Kroupová z VII. B. V diskuzi jsme hovořili o možném místopředsedovi.

   Další zasedání proběhlo v pátek 7. 9., kde jsme probírali činnost v letošním školním roce. Zástupci tříd mají za úkol připravit s třídním učitelem a svojí třídou plán aktivit.

Zapsala Anežka Kroupová, nově zvolená předsedkyně školního parlamentu

Školní parlament

Vždy se scházíme zástupci 1. až 4. tříd a zástupci 5. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
   1. Dodržovat školní řád
   2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
   3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
   4. Pomáhat slabším spolužákům
   5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy
II.Činnost školního parlamentu
   1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
   2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
   3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
   4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty
       nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd
III.Volby do školního parlamentu
   1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
   2. Volby se uskuteční ve 2. až 9. třídách v průběhu měsíce září, zástupci 1. tříd jsou voleni v průběhu měsíce října
   3. V každé třídě je volen jeden zástupce

Školní parlament

Školní parlament na naší škole byl založen v září roku 2013 Co bylo cílem? Dát prostor všem žákům podílet se na životě školy. Každá třída I. a II. stupně si zvolila jednoho zástupce. Žáci se scházejí jedenkrát za měsíc, schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. S dětmi spolupracuje paní učitelka Alena Bernardová, která koordinuje práci dětí. Zástupci žáků jednotlivých tříd přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke školnímu prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Školní parlament dává návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují. Vedení školy každý návrh projedná a zástupcům tříd sdělí svá stanoviska. Zástupci tříd informují spolužáky o závěrech. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu a závěrech. Od letošního školního roku se na zápisech budou podílet i sami žáci. Děti se snaží vylepšit a oživit školní rok. Přicházejí s rozličnými nápady, které není jednoduché vždy zrealizovat. Do školního parlamentu se zapojili svými návrhy i ti nejmenší, loňští prvňáčci, jejichž zástupci byli svými spolužáky zvoleni až po prvním měsíci ve škole.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy