Informace pro rodiče

Pomůcky pro 2.stupeň pro školní rok 2020/2021

Přehled pomůcek pro 6. až 9. třídu, pro školní rok 2020/2021 naleznete v příloze zde

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodiče budoucích prvňáčků 2020/2021 sledujte aktuality v sekci Budoucí prvňáčci 2020/2021

Ředitelské volno

Na dny 29. a 30.6. vyhlašuji ředitelské volno pro žáky I. a II. stupně.

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6.

Informace  k předávání vysvědčení
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.:
MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN je umožněna přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení.
Akce se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu.
Nadále platí povinnost předložit čestné prohlášení a do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění.
Rovněž platí povinnost nosit roušky v objektu školy.

Na naší škole bude vydáváno vysvědčení dne 26.6. 2020.
Vstup do školy bude umožněn žákům:
prvního stupně od 7:15 do 7:30
druhého stupně od 7:30 do 7:45
Předpokládaná doba trvání vydávání vysvědčení je 30 minut.
Žáci 9.A budou mít slavnostní rozloučení 25.6 ve 13h a vysvědčení bude vydáno 26.6.2020.

Žáci, kteří si nemohou nebo nechtějí převzít vysvědčení během společného předávání, si ho mohou vyzvednout v pátek 26.6. od 9:00 do 10:00, ve dnech 29.6.- 30.6. od 9:00 do 11:00 v ředitelně nebo v září.

Žáci si zároveň odnesou cvičební úbory, pomůcky, přezůvky, vyklidí skříňky.
Žáci obdrží seznam pomůcek na školní rok 2020/2021.
Tyto seznamy budou zveřejněny i na webových stránkách.
Učebnice odevzdávají žáci 9.A, žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, žáci přijatí na víceleté gymnázium.
Učebnice na školní rok 2019/2020 si žáci ponechají a výměna bude provedena ve školním roce 2020/2021.


Podrobné informace ke vstupu žáků 2. stupně

Vstup žákům 2. stupně od 8. června je umožněn formou konzultačních dnů:

Pondělí -  žáci 6. ročníků
Úterý    -  žáci 7. ročníků
Čtvrtek-   žáci 8. ročníků

Třídní učitelé se sejdou se žáky před školou v 7:40.
Vstup horním vchodem pro žáky.
Konzultační den bude probíhat od 7:50 do 12:15, žáci mají možnost přihlásit si oběd na daný den.
Žáci budou mít třídnickou hodinu a objasnění nebo upevnění učiva, setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku.
Žáci si mohou vyzvednout školní potřeby a osobní věci.
Výměna učebnic se přesouvá na první týdny školního roku 2020/2021.
Žáci, kteří nevyužijí konzultační den daného ročníku, si vyzvednou věci nebo věci převezmou jejich rodiče po domluvě s třídním učitelem v odpoledních hodinách.
Skupina opět do 15 žáků.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení. (webové stránky školy nebo v hlavním vchodu do školy každý den od 7:00 do 14:00
Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci 9. ročníku budou mít podle potřeby třídnické hodiny po domluvě s třídním učitelem.
Žáci 9. ročníku, žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, žáci přijatí na osmileté gymnázium odevzdají učebnice v tomto školním roce.

Po konání pedagogické rady 17.6. bude upřesněn harmonogram předávání vysvědčení.

                                                                                                                               Alena Bernardová

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně podle MŠMT

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení. Zákonní zástupci si mohou stáhnout čestné prohlášení na webových stránkách školy nebo vyzvednout u hlavního vstupu do školy.

Harmonogram všech aktivit bude zveřejněn 4.6. na webových stránkách školy.

Konzultace pro žáky druhého stupně

Dle pokynu MŠMT bude žákům druhého stupně umožněna přítomnost ve škole od 8. 6. 2020.

Aktivity budou probíhat formou skupinových konzultací ve skupinách do 15 žáků zpravidla 1x  týdně. Skupiny budou sestaveny ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin bude možné upřesnit až po přihlášení žáků, kdy budeme znát přesné počty. 

Vstup do školy bude organizován po skupinách od 7:50
Aktivity budou probíhat do 12:15
Žáci budou do budovy školy vcházet dolním a horním vchodem.
Třídní učitelé zařadí jednu třídnickou hodinu. Po dohodě s ostatními vyučujícími budou následovat hodiny jednotlivých předmětů, tak jak pracují žáci v distančním vzdělávání. Hodiny budou sloužit k upřesnění obsahu učiva.
Žáci, jejichž rodinný příslušník patří do rizikové skupiny a nemohou se proto účastnit skupinových aktivit, mohou využít odpolední konzultační hodiny, pouze po domluvě.


 31.5. 2020                                                                                       Alena Bernardová

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče,

Chápeme, že máte mnoho otázek k otevření škol pro žáky 1. stupně od 25.5. 2020 a pro žáky 9. ročníku od 11.5. 2020.  V současné době vám mohu poskytnout následující informace:

Od 11.5. 2020 se mohou vrátit do školy žáci 9. ročníku

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníku
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5. 2020
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu  přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Vzdělávací aktivita bude zaměřena na předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk.
V případě zájmu jsou možné konzultace i z jiných předmětů.
Časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy.


- docházka bude nepovinná
- bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků
- žáci nemusí docházet do školy každý pracovní den
- vstup do školy 11.5. od 7.15 hlavním vchodem přes videotelefon ředitelna
- zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7.5. 2020
- povinností zákonného zástupce je vyplnit a podepsat čestné prohlášení
- žák přinese vyplněné čestné prohlášení
- žák přijde do školy v roušce
- žák po vstupu do školy použije dezinfekční prostředek a po odchodu ze šatny také
- příprava bude probíhat ve třídě VII.B, kde budou žáci sedět v lavicích jednotlivě

Bližší informace na webových stránkách v sekci 9.A a u pana učitele třídního, hygienická pravidla viz návrat žáků 1. stupně od 25.5., v případě dotazů je k dispozici telefonní číslo 604 201414- Alena Bernardová

 

  

Od 25.5. 2020 se mohou vrátit do školy žáci 1. stupně
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18.5. 2020
Povinností zákonného zástupce je podepsat čestné prohlášení

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pravidly
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Vstup do budovy v 7.15 pro žáky 1.A, 4.A a 2.B prvním vchodem
 • Vstup do budovy v 7.15 pro žáky 2.A, 3.A, 4.B, 5.A a 5.B horním vchodem
 • Bude zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun pod dohledem pedagogického pracovníka.
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.


Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.


Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě, odstup mezi žáky 2 metry ( nejméně 1,5 metru)

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30.6. 2020
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5. 2020
Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.


Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé a asistenti pedagoga. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku
 •  Ranní družina není poskytována.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8), body uvedeny na čestném prohlášení,  uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Milí rodiče, deváťáci a žáci 1. stupně,
jistě Vás napadne ještě řada otázek, které Vám ráda zodpovím 604201414 nebo paní učitelka třídní, pan učitel třídní Radek Svoboda.

Bližší informace budou dodatečně zveřejněny o poskytování školního stravování
Bližší informace budou dodatečně zveřejněny o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

                                                                                          Ředitelka školy Alena Bernardová

Důležité

Zakazuje se s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.“


Upozornění pro žáky, rodiče, zákonné zástupce: Sledujte v následujících hodinách a dnech webové stránky školy, kde se budou objevovat bližší aktuální informace k uzavření základní školy.

Ředitelka školy
Alena Bernardová
bernardova.alena@seznam.cz 
+420 604 201 414


Uzavření všech základních škol do odvolání
10.03.2020 Od 11.3.2020 jsou z důvodu mimořádných opatření uzavřeny do odvolání všechny základní a sřední školy.
Uzavřena je i školní jídelna a školní družina. Školní jídelna vaří v současné době pro mateřskou školu a pro veřejnost.
Obědy jsou odhlášené automaticky.
Bližší informace na
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html
Přečíst novinku


V Zásmukách dne 10.3.2020
Ředitelka školy
Alena BernardováDOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď

      Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány.
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí: Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.   Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům: K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:

 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovně lékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovně lékařská prohlídka u poskytovatele pracovně lékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce). Více na - www.mpsv.cz

 

Informace k prevenci před chřipkovým onemocněním a koronavirem

Po vánočních prázdninách s narůstajícím chřipkovým onemocněním jsme zavedli pro žáky a zaměstnance hygienická opatření. Ve třídách, jídelně, školní družině, toaletách a ostatních prostorách školy byla umístěna antibakteriální mýdla a dezinfekce. Žáci byli poučeni o pravidlech mytí rukou.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid- 19) se obracím na žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety
    kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

2. v případě, že se žáci naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti
    Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského
    kraje podle místa bydliště.

3. zákonní zástupci by měli informovat vedení školy, třídní učitele, zda se vrací z uvedených oblastí z Itálie
    mailová adresa: bernardova.alena@seznam.cz

V prostorách školy, jídelny a školní družiny byl umístěn informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

                                                                                                     ředitelka Alena Bernardová
Řešení výskytu vší

V českých školách a školkách se v poslední době bohužel nedaří omezit jejich rozšíření mezi dětmi. Dle hygieniků si dříve tyto parazity děti vozily hlavně z letních táborů, v posledních letech se s nimi můžete potýkat téměř celoročně. O závažnosti problému vypovídá i fakt, že hygienici v nedávné době vydali vlastní metodický předpis, jak s parazity nakládat. Víte, že na toto téma koluje také ve společnosti spousta mýtů a nepravd?

 Zbavte vaši školu vší, poradíme Vám, jak na to.

 Představujeme Vám novinku, která si díky své účinnosti vydobyla 1. místo na německém trhu. Její patentované složení s jistotou účinkuje již v jedné aplikaci, a to na všechny vývojové fáze vši. Přitom je tak šetrná, že je dokonce vhodná pro děti od narození nebo těhotné ženy.

 Pokud chcete konečně problém s výskytem vší ve vašem zařízení VYŘEŠIT, na stránkách www.mojenyda.cz najdete spoustu užitečných rad a informací.

 Rádi Vám na vyžádání zašleme edukační materiály pro děti i rodiče, v případě zájmu vaši školu navštíví náš odborník.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy