Jméno:
Heslo:

Budoucí prvňáčci 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Pro více informací klikněte na soubor viz níže

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

pro školní rok 2020/2021

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

dne 24.4. 2020  od 13:00 do 17:00 hodin v budově základní školy

 

Zápis pro školní rok 2020/2021 je určen dětem, které se narodily od 1.9. 2013 do 31.8. 2014

Zápis je také povinný pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

V případě nemoci je možné domluvit náhradní termín ( tel: 321 796 236)

Pokud máte potomka, který dosáhne šesti let až po 1.9. 2020, může zápis rovněž absolvovat, ale  je nutné mít doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP).

V případě, že máte pocit, že vaše dítě je již připraveno na školní docházku, přestože šest let mu bude až po 31.12. 2020, je nutné přinést k zápisu nejen doporučení z PPP, ale také od pediatra.

 

Co s sebou potřebujete k zápisu
K zápisu si nezapomeňte připravit veškeré potřebné dokumenty:
Rodný list dítěte
Váš občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, tak vyjádření z PPP , od pediatra
( tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy: www.zs-zasmuky.cz)

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
Zákonní zástupci se mohou k zápisu dostavit bez dítěte.
( viz Informace k odkladu povinné školní docházky)
Doplňující informace poskytne ředitelství školy na tel.321 796 236

 

 


V Zásmukách  2.3. 2020                                                     Mgr. Alena BernardováZápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 24. dubna 2020   
od 13 do 17 hodin v učebnách prvního stupně.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období 1.9. 2013- 31.8. 2014 a dětmi, kterým bylo vloni vydáno rozhodnutí o odkladu ( mohou se dostavit i zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou 6. roku věku až v průběhu školního roku 2020/2021, jsou přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a mají doporučení poradenského zařízení, případně i odborného lékaře.
Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přijďte k zápisu také. K žádosti o odklad musíte doložit dvě přílohy- doporučení školského poradenského zařízení ( pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně- pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud odklad zvažujete, objednejte se včas na vyšetření.
Kontakty pro vyšetření- odklad povinné školní docházky:


PPP Středočeského kraje- pracoviště Kolín, Jaselská 826, Kolín, tel. 321 717 168


PPP Středočeského kraje- pracoviště Kutná Hora, Jakubská 83, Kutná Hora,
tel. 327 311 362


V případě, že Vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, kontaktujte ředitelství 321 796 236, domluvíme náhradní termín.

 

 

 

Mgr. Alena Bernardová, ředitelka školy

Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy

 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci ukončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry- domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačil, kreslil tak, aby tužka lehce klouzala lehce po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat


  
  

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

-       zda umí pozdravit a představit se

-       básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)

-       povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)

-       kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)

-       matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …)

Informace k odkladu povinné školní docházky

 

Žádost se podává ředitelce základní školy ( formulář k dispozici v ředitelně školy, u paní učitelek při zápisu, ke stažení na webových stránkách školy: www.zs-zasmuky.cz)
K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

-posouzení odborného lékaře ( může být také dětský lékař nebo  praktický lékař
  pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
- posouzení školského poradenského zařízení ( např. pedagogicko- psychologické
  poradny= PPP

Žádost o odklad je možné podat nejpozději 31.5. 2020, pokud do tohoto termínu nestihnete získat obě doporučující posouzení, kontaktujte školu ( 321 796 236) a domluvte si náhradní termín

Vzhledem ke složitostem správního řízení doporučuje ředitelka školy následující
postup:
1) Zákonný zástupce má obě doporučující posouzení (PPP i lékaře) již při zápisu-
     žádá o odklad již při zápisu.
2) Zákonný zástupce nemá v době zápisu obě doporučující posouzení-
     žádá o přijetí k povinné školní docházce, teprve až si zajistí obě doporučující
     posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad.

Doplňující informace poskytne ředitelství školy tel. 321 796 236

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po 31. srpnu 2020

Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2020- zákonný zástupce musí  
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2021- zákonný zástupce musí
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP) a odborného lékaře.

 

 


V Zásmukách dne 2.3. 2020                                               Mgr. Alena Bernardová
                                                                                              ředitelka školy

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) • je si vědomé zodpovědnosti za své chování • dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) • spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) • řadí zpravidla prvky zleva doprava • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) • reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit • pamatuje si říkadla, básničky, písničky • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je • postupuje podle pokynů • pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny • zná celou řadu písní, básní a říkadel • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) • zná faktory poškozující zdraví (kouření) • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy