logotyp

9.A Distanční výuka


Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 4. 1. 2021 zahajujeme nový rok ve škole bohužel opět distanční výukou. V aktualitách na stránkách školy je rozvrh hodin, podle kterého bude výuka probíhat. 
Do nového roku vám všem přeji hlavně zdraví a zlepšující se situaci, která nám co nejdřív dovolí běžný život plný šťastných okamžiků,  krásných setkání, úspěchů a klidu. Soňa Součková

ROTAČNÍ
PREZENČNÍ VÝUKA

Od 30. 11. zahajují žáci 2. stupně ZŠ rotační prezenční výuku. To znamená, že jeden týden do školy přijdou třídy A, třídy B budou mít distanční výuku, další týden obráceně. My v týdnu od 30. 11. do 4. 12. jsme ještě doma a máme distanční výuku (před podzimními prázdninami jsme stihli být jeden týden ve škole, třídy B už ne.) Do školy na prezenční výuku nastupujeme tedy 7. 12. a výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, který je zapsaný v žákovské knížce. 

ROZVRH PRO DISTANČNÍ ROTAČNÍ VÝUKU

 

7. 35 -

8. 20

8. 30 - 

9. 15

9.25 -

10. 10

10. 25 -

11. 10

11. 20 -

12. 05

Polední

přestávka

13. 00 - 

13. 45

13. 55 -

14. 40

PO

ČJ

M

    

D

Z

ÚT

 

AJ

F

    

ST

   

M

AJ

   

ČT

  

ČJ

Z

  NJ+CH 

  

AJ

     

Český jazyk


Ahoj osmáci, to jsem rychlá:-). Zopakuji vám úkoly, o kterých už víte, ale ať to máte černé na bílém.

1. V pracovním sešitě 8 vypracujete cvičení 2a, b na str. 28

2. Naučíte se teorii poměrů mezi větami hlavními (viz přehled ode mě),
    budu zkoušet spojky i vysvětlující text kromě příkladů vět. 
Po návratu do školy procvičíme v praxi. Je to hlavní učivo českého jazyka v 8.třídě, tak se mu poctivě věnujte, není těžké. Učte se poměry postupně, každý den jeden.

3. Najděte si na YOUTUBE Malostranské povídky - budete mít na výb
ěr (Přivedla žebráka na mizinu, Hastrman, Doktor Kazisvět), jednu zhlédněte a do čtenářského deníku napište (zachovejte body):
1. Stručný, ale výstižný obsah povídky
2. Hlavní postavy
3. Jednu z postav charakterizujte (znáte ze slohu)
4. Která postava se vám nejvíc líbila a proč?
5.
 Hlavní myšlenka povídky (vyjádřete příslovím nebo svými několika větami).

4. Učte se zpaměti svoji sloku z Romance o Karlu IV.

V pondělí v 7. 30 - 8. 30 h se spojíme online. Společně si zkontrolujeme cvičení v pracovním sešitě a začneme probírat poměry mezi větami hlavními. Na zápis do deníku budete mít víc času, ale doufám, že se už v pondělí někteří pochlubíte:-). Přednes básně necháme také do školy, těším se, jak ho jednotlivé skupiny připravíte.
Zatím tolik. Případné dotazy můžete psát na můj školní mail:          <souckova@zs-zasmuky.czHezky pracujte, je to nutné! A opatrujte se. Vaše třídní

Přírodopis - Matematika (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz) od 4. 1. 21

Ahoj osmáčci,

od 4. 1 21 se budeme setkávat při online hodinách Př v pondělí 4. vyučovací hodinu (od 10,25) a při hodinách M v úterý a ve středu vždy 3. vyučovací hodinu (od 9,25) v Učebně. Přihlaste se max. 10 minut před začátkem, rozhodně ne dříve! Mějte vždy po ruce papír, psací potřeby, Tabulky, kalkulačku a někdy využijeme i učebnici.
Upozorňuji, že on-line hodiny nahrazují výuku a jsou povinné.
Hana Kovářová
DĚJEPIS  do 22.10.

Opiš do sešitu:
Francie v době Ludvíka XIV.
Ludvík XIV. - 17.-18.stol.

král Slunce
měl absolutistickou moc
opíral se  katolickou církev, pronásledoval nekatolíky
měl stálou žoldnéřskou armádu
válčil se sousedními státy 30 let
daně platili jen měšťané a poddaní
stavy: šlechta a církev neplatily

ministr financí Colbert podporoval manufaktury s přepychovým zbožím(parfémy, tapisérie)
                                                rozvoj obchodu(stavba silnic, průplavů, přístavů)
MERKANTILISMUS - hospodářská politika, kdy vývoz převažuje nad dovozem zboží
Ludvík XIV. žil přepychovým životem  

podporoval umělce

byl vzdělaný

hrál divadlo

určoval módu

konal slavnosti a zábavy,lovy

obklopoval se umělci a šlechtou

dal vybudovat královské sídlo Versailles

války a přepychový život vedly k zadlužení země

Videa na youtube:
Francie za Ludvíka XIV.
Domaine de Versailles

DĚJEPIS Baroko   str.12 až 17

umělecký sloh- konec 16. stol.- Itálie

do Evropy - 17.- pol. 18.stol.

barocco - perla podivného tvaru

propojeno s katolickým náboženstvím

projevuje se v architektuře, malířství,sochařství, hudbě, módě, životním stylu

znaky: působí na smysly člověka

           navozuje iluze

           vše je v pohybu a napětí

          zvlněné tvary

          vyvolává silné city

          hra světla a stínu, šerosvit

          ohromuje mohutností a zdobností

          mramor, zlato, fresky, andělíčci

          nebeský prostor v kupolích

          věžičky - lucerny

          stavby dokonale zasazeny do krajiny

stavitel Santini, sochař Braun, malíř Brandl….

rozvoj vědy, ale i čarodějnické procesy

 youtube   030 Baroko

                Dějiny udatného národa českého - Barokní umění

                Air - Johann Sebastian Bach 

DĚJEPIS Osvícenství

myšlenkové hnutí - 18. stol., Francie

důraz na rozumové poznání

víra v sílu rozumu a schopností člověka

rozvoj vědy a vzdělanosti

osvícenci -vzdělanci - zdůrazňují přirozenou rovnost mezi lidmi

                                    vládci mají vládnout pro blaho lidu

                                    lid má poslouchat moudrého vládce

nastupují reformy, které rozvíjejí průmysl, zemědělství a kapitalistické podnikání

filosofové Voltaire ( voltér), Rousseau (rusó)


Klasicismus


umělecký směr a sloh - 17.-18. stol.

Francie

reakce na přezdobené baroko

vychází z antiky

jednoduchost

strohost

pevná pravidla

rovné linie

trojúhelníkové štíty

sloupyupravit
Podívej se na videa: youtube Dějepis - 8. ročník - osvícenství, Dějiny udatného českého národa - Osvícenci v českých zemích, Přehled uměleckých slohů jak jdou po sobě ( 11.min.50.s - 12.min.50.s) 1. O čem si sami mají rozhodnout poddaní? 2. Proč vědecky zkoumali Hájkovu kroniku? 3. Jaké nakladatelství založil V. M. Kramerius? 4. Jaké byly typické stavby v klasicismu? ( 3) 5. Co je empír? 6. V jakém slohu bylo postaveno Stavovské divadlo a v jakém slohu zámek Kačina?

DĚJEPIS HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESK.ZEMĚ 17/18stol.


habsburská monarchie - české země, rakouské země, uherské země

osmanští Turci zastaveni před Vídní

1713 - Karel VI. - PRAGMATICKÁ SANKCE -v habsb. monarchii vládne jeden panovník, po jeho smrti nastupuje dědičně na trůn jeho syn nebo DCERA ( ženská linie)


ČESKÉ ZEMĚ

 1. Rekatolizace - návrat katolického náboženství ( baroko, jezuité - výchova mládeže, vzdělanost, vysoké školy, knihovny, barokní slavnosti, dobré skutky X ale i pálení zakázaných knih, vyhledávání odpůrců katolického náboženství, inkviziční soudy odsuzují kacíře)

 2. Rozvoj manufaktur

 3. Po válce snížen počet obyvatel o ⅓

 4. Utužení roboty a nevolnictví

 5. Povstání rolníků ( vždy potlačena)

1680 - rolnické bouře = Leopold vydal ROBOTNÍ PATENT( 3 dny roboty, slavení neděle a svátků)

1693 -povstání Chodů - Jan Sladký ( Kozina) popraven

1775 - povstání sedláků u Chlumce

DĚJEPIS


Marie Terezie


1740- počátek vlády  1780 - konec vlády ( smrt)

osvícenský absolutismus - (panovník vládne neomezeně, ale zavádí pokrokové reformy)

musela řešit mnoho problémů

okolní státy ji nechtěly uznat jako panovnici

ztráta části  Slezska

Pokrokové reformy:

 • centrální správní úřady ve Vídni

 • důležitost němčiny

 • soupis poddanské a panské půdy

 • sčítání lidu

 • číslování domů

 • příjmení

 • robotní atent ( 3 dny roboty v týdnu, ¼ dne roboty v týdnu )

 • společná měna ( tolar, zlatka)

 • zákaz mučení

 • zakládání manufaktur

 • 1775 povinná školní docházka - chlapci dívky, od 6 do 12 let, školy triviální( čtení, psaní, počítání), hlavní ( základy věd ), normální ( pro učitele)

youtube: Dokument - Marie Terezie, její veličenstvo a matka ( 14.min.30.s-20.min.19.s, 34.min.30.s-38.min.20.s, 44.min.38.s-45.min.30.s) Dějiny udatného českého národa - 73-Marie Terezie, Dějiny udatného českého národa - 74- Reformy, Dějiny udatného českého národa - 75 -Školská reforma, Dějiny udatného českého národa - 78 - Zemědělství, Dějiny udatného českého národa -79 - Manufaktury 1.Jakým jazykem se dorozumívala evropská šlechta? 2.Podle čeho se datovaly rodinné obrazy? 3.Podle kterého zámku přestavila Schönbrunn? 4.Co udělala po smrti manžela? (3) 5.V kterém křídle zámku žil Josef II.? 6.V kolika letech začala vládnout? 7.Jak se říkalo Marii Terezii a proč?(2) 8.Vyjmenuj reformy, o kterých jsem nemluvila.(4) 9.Jaké manufaktury zakládala?(4) 10.Jakou plodinu zavedla pro chudé? 11.Kdo učil, když byl nedostatek učitelů? 12.V kterých měsících byly prázdniny?(2)

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy